پست های ارسال شده در آبان سال 1389

حفظ اموال کانون وظیفه هرسرفتر

 معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جناب  آقای تویسرکانی با اهداء سلام وعرض ارادت واحترام وآرزوی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 31 بازدید

وقتی حرمت امام زاده را متولی میشکند دیگر چه بگوئیم؟

روز گذشته تلفنی از دفاتر مجاور تعویض پلاک ندا رسید در مرکز تعویض پلاک یزد جنب و جوشی است و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید