پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

وعاقبت آئین نامه قانون تسهیل تصویب شد اما..........

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید