پست های ارسال شده در دی سال 1385

آئین نامه پیشنهادی قانون تسهیل تنظیم اسنا د

آئین نامه پیشنهادی قانون تسهیل تنظیم اسنا د ماده1 - دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از انجام معامله نسبت به عين ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید

پيشنهادی برای تسهیل در واريز حقوق دولتی و تسهيل کار ارباب رجوع

پیشنهاد به جناب آقای میرشریفی معاونت محنرم اسناد سازمان ثبت همانگونه که استحضار دارید  در اجرای ماده 52 قانون دفاتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید