اعضای هیئت مدیره جامعه یزد

آقای مجمد حسین صالحی پور    آقای محمد حسین صالجی پور

سردفتر اسناد رسمی ٨ یزد

عضو هیئت مدیره

 

 

 

آقای سیدحسین حسینی نیک                              

سردفتر اسناد ذسمی ۴١ یزد                                   

عضو هیئت مدیره

 

 

 

آقای سیدعلی اصغر میروکیلی                      

سردفتر اسناد رسمی ٢۵ یزد

عضو هیئت مدیره و دبیر جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی                 

سردفتر 3 یزد

عضو و جانشین دبیر جامعه

 

 

 


 
 

 
 
 
 
مصطفی احمدی دهج
 
سردفتر اسناد رسمی 26 یزد
 
عضو هیئت مدیره و خزانه دار
 
 
اعضا’ علی البدل :
 
آقای سیدحسین میروکیلی
 
سردفتر اسنادرسمی 5 یزد
 
عضو علی البدل و حسابدار
 
 
 
اقای محمدباقر نیک نامی
 
سردفتر اسناد رسمی 22 یزد
 
عضو علی البدل
/ 0 نظر / 14 بازدید