فاجعه عظيم وملي

چو عضوي به درد آورد روزگار ****** دگر عضوها را نماند قرار


ضايعه تاسف بار و مولمه جانكاه زمين لرزه بـم كه جان دهها هزار نفر از هموطنان عزيز آرميده در خواب خوش و بيخبر از حادثه را در صبحگاه جمعه 5/10/82 گرفت و خانواده هاي بسياري را داغدار وبيخانمان نمود موجب تاثـر و تاسف هر مسلمان ايراني وبشريت گرديد عمق فاجعه بقدري است كه زبان و قلم از بيان آن عاجـز است و ضـايعه و مافات غير قابل جبران ،بر هر فردي است كه تا سرحد توان خود در التيام اين درد بزرگ و فاجعه هولناك ملي با هرگونه اقدام مقتضي قدمي بردارد وحضورا و يا با ارسال كمكهاي نقدي وجنسي خود ، مشاركتي هرچندكوچك داشته باشد
جامعه سردفتران ودفترياران استان يزد ضمن تسليت اين مصيبت عظماي جانكاه به بقيه اله الاعظم وتمامي ملت شريف ايران بويژه داغداران ومصيبت زدگان خطه بم خودرا در غم آنان شريك واز هيچ كمكي فروگذارنخواهد كـردبه همكاران عزيز پيشنهاد ميگرددبعنوان مرحله اول۵٪ تحرير ماه گذشته خودراجهت اين امرخداپسندانه اختصاص وبه حساب جاري شماره ۲/۲۶۲۵ بانك ملت شعبه فاطميه يـزد واريز و فيش يا حواله پرداختي را به انضمام فتوكپي حواله ۱۰٪ بازنشستگي ماه گذشته را به جامعه ارسال تا از طـريق مراجـع ذيصـلاح به نيازمندان تسليم گردد وكمك هاي غيرنقدي خـود را از طـريق چادرهاي جمع آوري هلال احمر يا كميته امداد مستقر در شهر تحويل نمايند .


/ 0 نظر / 10 بازدید