تعرفه جديد تحرير نوآوری غيرکارشناسی شده

بعد از قريب به يکسال تاخير بلاخره تعرفه جديد حق التحريرها از تصويب گذشت و از اول تيرماه ۸۵ يعنی فردا اجرا ميشود آنچه در اين تعرفه عجيب و بديع ودرعين حال نامطلوب وجود دوپارامتر حداقل و حداکثر در رديفهائی از بند ب مربوط به اسناد غيرمالی است که با هدف رقابتی کردن کار دفاتر در تعرفه گنجانده شده ولی بايد ديد آيا کار دفاتر اسناد که بيشتر ميبايست در آن صداقت و درستی درتنظيم و تنسيق اسناد مردم ملاک عمل و نگرش باشد ميشود با رقابتی کردن آنهم از حيث حق التحرير و مطامع مالی و مادی بنحو مطلوبی مورد ارزيابی قرارگيرد؟ آيا اسناد هم با ميزان دريافتی تحرير و رقابت در کم گرفتن مورد سنجش قرار ميگيرد ؟ ايا اگر کسی کمتر گرفت وکمتر نوشت ويا دقت و کيفيت را فدای جلب مشتری ودر آمد بيشتر نمود در رقابت پيروز و سربلند بيرون آمده؟ايا سرنوشت اسناد مردم چه ميشود؟

متاسفانه رقابتی کردن کار دفاتر آنهم در محدوده مسائل مالی دون شان سردفتری است و عنقريب اگر هوشياری همکاران نباشد موجب بدبينی و رودر  رو قرار گرفتن آنان و هتک حيثيت شغلی برای دفاتر اسناد رسمی و حتی سازمان خواهد بود

اميد است از طرف رياست فائقه سازمان و هيئت مديره محترم کانون سردفتران در اينخصوص اقدام موثر و فوری در رفع اين نقيصه بعمل آيد

/ 0 نظر / 5 بازدید