آئین نامه ماده 29 به کجا خواهد انجامید؟

همانگونه که همکاران عزیز اطلاع دارند و در وبلاگهای مختلف متن آئین نامه تهیه شده توسط گروهی از سردفتران و همکاران عزیز را ملاحظه کردند ....متعاقب انتشار آئین نامه تدوین شده توسط وزارتین دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ، توجه سران دفاتر در سراسر کشور به آن معطوف و همکارانی از این مرزو بوم برای رفع دغدغه مبادرت به تهیه متنی جهت ارائه به وزارت دادگستری نمودند و گرچه لطف این بزرگواران شامل حقیر هم گردید و مواردی از نظرات اعمال گردید لکن بنظر میرسد نقائص و ابهاماتی در آن استکه باید رفع گردد:

١-آوردن مالیات مشاغل در ماده ٢ بعنوان تکلیف ناجا ضمن اینکه با عکس العمل روبرو میگردد نگرانی وجود دارد که این تکلیف در نهایت به دفاتر برگردد و زحمات چندساله به هدر رود....

٢-تیصره ماده دو از آنجهت که درخصوص نحوه تشکیل مراکز تعویض پلاک و حضور کادرنیرو ذکری بعمل آمده مطمئنا با عکس العمل شدید ناجا روبرو وبا لطای الحیلی به فرماندهیکل قوا مرتبط نموده وحذف میگردد و از آنجا که تمام برنامه های شرکت راهگشا و بنیاد تعاون در این چندسال را بهم میریزد .... قابل پیش بینی است و بهتر است حذف شود

٣-همینطور در ماده ٣ توصیه و تکلیف به عدم اخذ هگونه وجه برای تمدید گواهی گرچه منافع مردم را پیگیری میکند ولی به دلایل فوق مفید فایده نخواهد بود

۴-بند ز ماده ۴ در خصوص وضعیت خدمتی صرفنظر از اینکه ما مدعی حضرات هستیم که کار و وظایف آنها نقل و انتقال نیست لذا چون عمل تعویض پلاک را نقل و انتقال نمیدانیم و صراحتی هم در ماده ١٠ قانون نظام وظیفه و ماده۵٠ائین نامه برای تعویض پلاک وجود ندارد با عنایت به اینک فردا مراکز مدعی خواهند شد عملیات کنترلی قبلی دفاتر را نیز ما بعهده داریم و تخصص لازم را کسب کرده ایم فردا به زیان دفاتر خواهد بود

۵- بند ح ماده مرقوم نیز به دلایل فوق زاید است

۶-تبصره ٢ ماده ٨ دارای ابهام است که مشکلات اجرائی را بیشتر خواهد کرد بنابراین باید بنحوی رفع ابهاماز آن بشود

٧-ماده ١٢ ایجاد حساسیت مینماید و بنظر میرسد همینکه عمل تعویض پلاک بدون رعایت این آئین نامه را موجب تخلف و ایجاد مسئولیت نماید کفایت میکند

٨-در ماده ١۴ تعیین مدت یک هفته ای ممکن است بسیاری از همکاران را برای مدت یک هفته دچار مشکلات عدیده کند لذا بهتر است تعییین و اعلام زمان و محدوده و تعداد دفاتر را بنظر کانون و اعلام آن به راهور نمائیم تا دست و بال خود را نبندیم

٩-در ماده ١۵ باستناد ماده ٣ قانون تسهیل عدم حضور دفتریار در مرکز را تائید نموده است .. بنظر میرسد قرائنی که نشان دهد ماده سه  اختصاص به اسناد اتومبیل دارد ملاحظه نمیشود و اگر حکم کلی باشد نسبت به سایر اسناد هم ساری و جاری است که میدانیم چنین برداشتی نمیشود لذا برای رعایت قانون که ما مدعی نقض آن هستیم بهتر است امور جاریه و داخلی اینگونه را بعد از اجرائی شدن آئین نامه با سازمان و کانون و صدور آرای وحدت رویه محول نمائیم ....

با استفاده از آنچه تدوین شده حقیر متن زیر را پیشنهاد مینمایم تا با بررسی بیشتر یک آئین نامه جامع و کاملی تهیه و ارائه شود :

آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پیشنهادی

 

 ماده 1: نقل و انتقال و تغییر مالکیت وسایل نقلیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال، گواهی اداره راهنمائی و رانندگی مبنی بر تعویض پلاک را اخذ و با رعایت  ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و این آئین نامه وسایر مقررات جاری مبادرت به تنظیم و ثبت سند نمایند.

ماده 2-مالک وسیله نقلیه و یا وکیل رسمی وی مکلف است به منظور بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک و پرداخت جرائم و دیون معوقه ناشی از تخلفات رانندگی خودرو و تعویض پلاک به نام خریدار به ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی مراجعه نماید.

ماده 3-اداره راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده مکلفند پس از تعویض پلاک به نام خریدار، گواهی لازم حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه را صادر و متعاملین را جهت تنظیم سند رسمی انتقال  به دفتر  اسناد رسمی هدایت نمایند گواهی صادره دلیل مالکیت خریدار نمیباشد و از تاریخ صدور به مدت 2 ماه معتبر بوده و درصورت عدم تنظیم سند رسمی، فروشنده یا وکیل رسمی وی مکلف است جهت تمدید مدت اعتبار گواهی فوق الذکر به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.

تبصره1: راهنمائی و رانندگی باید در شناسنامه های خودرو  برای درج شماره سند تنظیمی انتقال و نام فروشنده آن ونیز انعکاس موضوع رهن  ویا شروط ضمن العقد و شرط خیار فسخ ،  محلی را اختصاص دهد

تبصره 2: هرگونه تعویض پلاک بعدی و یا تحویل و ارسال کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی یا مراکز مجاز به آدرس خریدار قبل از  گواهی تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود ممنوع خواهد بود.

تبصره3: در صورتیکه از انقضای مدت اعتبار کمتراز 10 روز گذشته باشد ،  با قبول مسئولیت منتقل الیه و ذکر مراتب در سند تنظیمی نیازی به اعاده گواهی به مراکز و تعویض پلاک نخواهد بود

تبصره٣: چنانچه بنا به دلایل قانونی تنظیم سند انتقال رسمی  امکان پذیر نباشد با گواهی دفتر  اسناد رسمی راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز موظفند نسبه به فک پلاک جدید و اعاده و نصب پلاک قبلی فروشنده اقدام و عملیات تعویض پلاک را کان لم یکن نمایند

تبصره ۴: چنانچه بعد از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند خریدار فوت نماید مرکز تعویض پلاک با درخواست ورضایت وراث و فروشنده  ، پلاک را بنام یکی از وراث تغییر و گواهی وشناسنامه جدید را صادر و متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت مینماید  (الحاقی جدید)

 

 ماده 4- فک و تعویض پلاک منوط به ارائه مدارک زیر است :

الف: مدارک هویت (شناسنامه و کارت ملی متعاملین و درصورت مراجعه وکیل ،وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران)

ب : مداک مالکیت ( سند کمپانی - سند مالکیت رسمی  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی برگ مزایده وسایل نقلیه دولتی)

پ:  مفاصا حساب و یا گواهی عدم خلاف وسایر دیون معوقه وسیله نقلیه ناشی از تخلفات رانندگی وعوارض تاپایان سال قبل

ت: بیمه نامه معتبر شخص ثالث موضوع ماده 19 قانون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اردیبهشت 87 مجلس شورای اسلامی

 

 ماده 5- چنانچه تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد پلاک با توافق آنان به نام یک نفر صادر و نام بقیه خریداران باید در شناسنامه خودرو درج گردد.در این صورت خریداران مسئولیت تضامنی جهت استفاده وسیله نقلیه خواهند داشت .

تبصره- نقل و انتقالات بین مالکین مشاعی در صورتی که دارنده پلاک تغییر نکند نیاز به گواهی و تائیدیه راهنمائی و رانندگی ندارد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر مصدق سند انتقال مشاعی را جهت ثبت در سوابق  به اداره راهنمایی و رانندگی  یا مراکز مجاز ارسال نمایند

ماده 6- پس از تعویض پلاک و انتقال وسیله نقلیه در دفتر اسناد رسمی، شماره پلاک فک شده به مدت یکسال برای فروشنده در سیستم راهنمایی و رانندگی محفوظ می باشد مگر این که هنگام فک پلاک مالک آن انصراف خود را از استفاده بعدی اعلام نماید. در هرحال زوج پلاک فک شده معدوم میگردد.

ماده 7-هر کس وسیله نقلیه خود را بدون تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک منتقل نماید مسئول کلیه تخلفات ارتکابی می باشد.

ماده 8- تنظیم اسناد اجاره و رهن، نیاز به تعویض پلاک ویا مجوز نداشته و پس از تنظیم سند، مراتب توسط دفتر اسناد رسمی ضمن درج در شناسنامه مالکیت به اداره راهنمایی و رانندگی جهت ثبت در سامانه وسوابق  اعلام می گردد.

تبصره 1- راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک قبل از فک رهن مجاز به تعویض پلاک نمی باشد.

ماده9: تنظیم سند تقسیم نامه واقاله در دفاتر اسناد رسمی نیازی به تعویض پلاک نداشته لیکن راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت بنام ذینفع با رعایت سایر مواد این آئین نامه اقدام نماید.

ماده 10: تعویض پلاک بدون رعایت کامل ماده 4 ممنوع و مستوجب مسئولیت و تخلف انتظامی و اداری است و اقدام کننده مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت خواهد بود 

ماده 11- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارایه امکانات لازم در مناطقی که مراکز تعویض پلاک مناسب وجود داشته باشند از سازمان ثبت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را درخواست نماید.

ماده 12-تعیین حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک با توجه به حجم معاملات و امکانات موجود در مراکز طبق لیست و جداول نوبت دهی کانون سردفتران و در استان هایی که کانون سردفتران تشکیل نشده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صورت خواهد گرفت و ابلاغ سیار سردفتر توسط اداره کل ثبت استان صادر می گردد

ماده13: در مناطقی که در اجرای این ماده  دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر میشوند تنظیم سند نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر خارج از مراکز موکول به صدور مجوز از ثبت محل خواهد بود .

تبصره: تنظیم اسناد خودروهائی که محل تعویض پلاک و دفترخانه در یک شهر نباشد ونیزاسناد انتقال ارثی وانتقال اجرائی  توسط دفاتر اسنادرسمی بلامانع و شامل این ماده نخواهد بود .

ماده 14-اداره راهنمائی و رانندگی مکلف است به منظور تسریع در امور مراجعین، نسبت به پیش بینی و استقرار واحدهای اجرائیات، اداره آگاهی، شهرداری، ، باجه های بانک، دستگاه کارت خوان بانکی (به منظور پرداخت جرایم و دیون معوق رانندگی و عوارض شهرداری) اقدام نماید و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف به ارائه زیرساخت لازم می باشد.

 

  بعد نوشت :

١-با توجه به نظریه همکاران و بررسیهای بعمل آمده جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از انقضای مدت اعتبار گواهی ها و سرگردانی مردم و صورتجلسات بازرسی و غیره ماده سه آئین نامه پیشنهادی اصلاح و مدت اعتبار حذف شد و برای تضمین کار در صدر ماده ٣ ممنوعیت هرگونه تعویض پلاک بعدی قبل از تنظیم سند الحاق گردید ودر همین راستا  تبصره ٣ آن نیز حذف گردید

٢-نظر به اینکه در موارد فوت خریدار نظرات و رویه های مختلف در خصوص نحوه تنظیم سند به وراث خریدار و نیاز یا عدم نیاز برگ مالیات برارث و مشکلات دیگر ... تبصره ای به ماده ٣ الحاق گردیده که در اینگونه موارد استثنائا مرکز تعویض پلاک بدون نیاز به تنظیم سند قبلی گواهی و شناسنامه خودرو را بنام احد از وراث اصلاح و به دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید

.

/ 3 نظر / 19 بازدید
شیبانی

قانون و عموم مردم ، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط قضایی و مجری قانون میشناسند، اما متاسفانه چندیست که در برخی از مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی با ایجاد رویه ای بر خلاف قانون به ارباب رجوعان متذکر میشوند که برگه سبز صادر شده در این مراکز به منزله سند مالکیت خودرو میباشد و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ سند مالکیت نمی باشد، در حالی که بر طبق ماده ۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود

سردفتر

سلام حاجی .ارادتمندیم .خیلی عالی بود.دستد درد نکنه .فقط اون قسمت تبصره 3ماده 3در خصوص مدت کمتر از 10روز اگر اینجور بشه که اون 10روز هم برداشته بشه خیلی عالی میشه چرا ما باید چیزی رو قبول کنیم که دست وبال خودمان را ببندد بهتره اینجور بشه که در صورت انقضای مدت 2ماه وعدم تنظیم سند باقید قبول مسئولیت توسط متعاملین در سند تنظیمی نیازی به اعاده گواهی به اداره تعویض پلاک نیست.چون همیشه ما با این مشکل مواجه هستیم که واقعا" برای مردم یک بار حضور در مرکز تعویض پلاک خیلی خیلی سخته و نمیرن حالا چه برسد به اینکه بگی آقا دوباره باید بری تعویض پلاک چون مدت تاییده پلاکت گذشته.این واقعا" ظلم بزرگیه در حق مردم وهیچ لزومی نداره .

سردفتر

آها یه چیز دیگه هم یادم رفت آقا این ماده 13 واقعا" خیلی خیلی عالیه همون چیزی هست که اکثر دفاتر انتظارشو می کشن .اینکه دفاتری که خارج از مرکز تعویض پلاکن حق تنظیم سند قطعی اتومبیل را نداشته باشن خیلی فوائد داره 1_از بین رفتن کامل مسئله بسیار شوم که آبروی کل سران دفاتر رو برده و بعضی ازاونا رو تبدیل به نوچه های دلالان اتومبیل نموده یعنی از بین رفتن سفید امضا که سالهاست همه دنبالشین که از بین بره 2_تقسیم واقعا" عادلانه اسناد اتومبیل که باعث میشه عدالت در بین دفاتر موج بزنه این نشه که بعضی الان جلد دفتر اتومبیلشان با حدود سابقه اندک کار از 50هم گذشته باشه وبعضی هم با وجود سابقه 20ساله هنوز جلد 10باشن وکمتر.اگه مجوز ثبت هم بصورت دوره ای قید کنید عالی میشه .البته اگه اساتید کانون از این پیش نویس شما استفاده کنند واقعا" عالی میشه.