مدتها پیش یعنی در اواخر خرداد ماه اتفاقی در اخبار حقوقی از سایر سایتها به خبری برخوردم که در شورای عالی استانها قانون تسهیل تنظیم اسناد اصلاح گردیده است ، متعجب و وامونده با بعض از دوستان  وهمکاران و عزیزی در کانون سردفتران موضوع را مطرح کردم که قضیه چیست ؟ اظهار بی خبری و اینکه نباید چنین چیزی باشد و اینکه در صلاحیت آنها نبوده و  در حد یک خبر بیشتر نمیتواند باشد و این قبیل اظهار نظرها و تقریبا متقاعدمان کردند که نگرانی ندارد ..... ولی تازه  معلوم شد آنقدرها هم بیمورد نبود زیرا اخیرا اعلام وصول قانونی اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1387 مجلس شورای اسلامی را در خبر داشتیم و اینهم متن ماده واحده مصوب شورایعالی استانها که در مجلس شورای اسلامی  اعلام وصول شده :

ماده واحده- ماده1 قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 وبند های الف و ب وج آن بشرح زیر اصلاح می شود:
1-در متن ماده1 کلمه "شهرداری" بعداز عبارت "پاسخ استعلام از" اضافه می شود
2- عبارت " اعمال تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 27/11/1345 به ابتدای بند "الف" ماده 1 اضافه می شود.
3- جمله "رعایت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و استعلام از شهرداری محل" به انتهای بند"ب" ماده 1 اضافه می شود
4-دربند "ج" ماده1 کلمه "شهرداری" بعد از عبارت "مفاصا حسابهای مالیاتی" وعبارت " ودر خصوص سایر بدهیهای احتمالی" بعد از عبارت "قیدنماید" اضافه می شود.

دیگه بهتر از این نمیشه هرچی تکلیف به نظر میرسید منتفی شده مجددا" احیا شد گرچه با تصویب این ماده واحده لااقل تکلیف دفاتر درخصوص قوانین شهرداری و منع فروش اراضی اراضی فاقد کاربری مسکونی معلوم میگردد ..مواردی که هرچه سئوال کردیم پاسخی نیامد ....

اینهم ادرس کامل آن http://tarh.majlis.ir/files/4143684I-236.pdf