همکاران محترم در شهر يزد
نظريات خور در خصوص طرح تمرکز تنظيم اسناد اتومبيل در يک محل را ظرف مدت ۱۰ روز اعلام فرمائيند تا جمع بندی و در جلسه عمومی مطرح گردد