طي حكمي از سوي آقاي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آقاي عباس خداميان به سمت رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان يزد منصوب شد .در حكم مذكور بهره گيري مناسب از فناوريهاي نوين اداري و اطلاعاتي تاكيد گرديده است . و در حدود 5 سال رياست ثبت طبس را عهده دار بوده و داراي مدرك كارشناسي است و 20 سال سابقه خدمت دارد . آقاي اكبر حكيميان مدير كل ثبت اسناد و املاك استان يزد در مراسم معارفه نامبرده تكريم ارباب رجوع و پاسخ گويي به موقع آنان و استفاده و حداكثر از توان و مشاركت همكاران توصيه نمود