بیش از دوماه از آخرین مهلت مجلس برای تصویب آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد گذشت ولی هنوز از خبری نیست

معلوم نیست سرانجام این قانون چیست ؟ آنهائی که بدون توجه به ابهام و اجمال آن کم و بیش در تنظیم اسناد وفق این قانون عملا مینمایند مقصر و متخلف شناخته میشوند ؟ یا آنانکه بلحاظ عدم وجود آئین نامه و ابزار لازم در اجرای آن هنوز بر طبق مقررات سابق مردم را به دنبال اخذ اسعلامهای لازم از ادارات و نهادها میفرستند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت ؟

معلوم نیست چرا هرچه شعار و تب و تاب و مصاحبه و بوق و کرنا بود قبل از تصویب قانون بروز میکرد و چرا بعد از تصویب دیگر هیچ مقامی در پی اجرای آن و نحوه و چون و چرایش بخشنامه ای صادر نکرد ؟

تصور میشود بلحاظ عدم  تحقق اهداف موجود در ژیش نویس قانون و تغییر ماهیت اساسی در موقع تصویب آن شتاب و رغبت به قانون و اجرای آن متوقف گردیده باشد

به امید آنکه نقائص قانون در آئین نامه مربوطه رفع و تکلیف سران دفاتر نسبت به آن و تقاضای ارباب رجوع مشخص و معلوم گردد ..............