۱- طبق نظريه هيئت عمومي دفتر حقوقي كانون سردفتران كه به اتفاق آراء صادر شده :
حق التحرير اسناد بايد به ماخذ ثمن معامله مندرج در سند اخذ شود اعم از اينكه ارزش منطقه بندي باشد يا بيشتر

۲- حسب اعلام شماره ۴۰۹۳۷ مورخ ۱۷/۱۰/۸۲ كانون سردفتران با توجه به دادنامه ۲۱۱ مورخ ۲/۶/۸۲ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دفاتر مكلفند از اول آذرماه جاري ۱۰٪ از تحرير گواهي امضا را نيز همراه با ۱۰٪ تحرير اسناد به حساب ۲۸۵۳ كانون در بانك ملي مالج تهران واريز نمايند

۳- حسب اعلام دارائي جهت معامله خودروهاي وارداتي مدل ۲۰۰۴ از اداره دارائي محل
استعلام گردد و از كسر ۱۰٪ از مدل ۲۰۰۳ خودداري شود