در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵  اعضاء جامعه سردفتران استان یزد به اتفاق مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک در جلسه هماهنگی که با مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان و کارشناسان زمین و امور اراضی شرکت و پیرامون مشکلات دفاتر اسناد رسمی و مردم در ارتباط با معاملات اراضی داخل و خارج از محدوده شهر به ویژه تداخل محدوده شهری قدیم با جدید و اصلاحات ارضی و شمول اصلاحات بر تعداد زیادی از پلاکهای داخل محدوه شهر و عدم اطلاع سران دفاتر از موضوع بحث و تبادل نظر گردید و خطرات تنظیم اسناد املاک اصلاحاتی ناقصه در سطح دفاتر قدیمی وپرونده های متشکله در امور اراضی و احتمال تعارض اسناد و ورود خسارات به مردم مطرح و مقرر گردید با بررسی پرونده های مربوطه و یافتن راهکارهای مناسب ُ  جلسه بعدی در اولین فرصت مناسب تشکیل و نسبت به موارد مذکور و ارائه محدوده اصلاحات ارضی سابق ویا پلاکهای معارض حتی الامکان استخراج و به رایانه داده شود تا از احتمال وقوع تخلف و ضرر وزیان مردم و حفظ حقوق دولت جلوگیری گردد

بدینوسیله از مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان و کارشناسان ادره مذکور به ویژه مدیرکل محترم ثبت اسناد بلحاظ همراهی و همگامی ایشان با جامعه سردفتران تشکر و قدردانی میشود و از همکاران بزرگوار نیز درخواست میگردد در هنگام معاملات اراضی در محدوده شهر که در سال ۱۳۴۲ خارج از محدوده شهر بوده است علی رغم قانون تسهیل تنظیم اسناد و لغو احتمالی تکالیف قبلی ُ رعایت احتیاط را بنمایند