بدینوسیله از مدیریت محترم کانون و اعضاء محترم هیئت مدیره به ویژه جناب آقای معزالدینی که همیشه و در همه حال در حمایت از سران دفاتر و جوامع سردفتران گامهای موثری برداشته اند تشکر و سپاسگزاری و از اینکه در جهت معرفی جوامع سایتها ووبلاگهای جامعه سردفتران استانها در سایت کانون لینک داده اند قدردانی میگردد