حقوق مالي و  دولتي در دفاتر اسناد رسمي

 

حقوق و مخارجی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اخذ و وصول میگردد صرفنظر از بخش ناچیزی از آن که به عنوان مخارج و هزینه سفر و غیره در مقررات قانونی آمده است  در بقیه موارد به آن حق الثبت  گفته میشود و مواد 118 تا 136 قانون ثبت  در مقام تعیین نوع و ماخذ آن برآمده  و تغییرات و اصلاحات در قوانین بعدی منحصر به مقادیر آن بوده و بجز ماده 135که بموجب بند (ف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 حذف گردیده بقیه همچنان دارای اعتبار قانونی است

از آنجا که در این مختصر بیشتر  حقوق ثبتی و مخارج دریافتی توسط  دفاتر اسناد رسمی  وقوانین کاربردی و مورد عمل دفاتر اسناد رسمی مورد نظر میباشد از توضیح و تشریح حقوق دولتی و ثبتی مختص ادارات ثبت صرفنظر و تنها موضوع حق الثبت  تا آنجا که جزو تکالیف  دفاتر اسناد ومرتبط با وطایف آنهاست  بررسی و تشریح گردیده است ... بدین امید که بتواند مورد استفاده همکاران قرار گیرد اين گردآوری در حال انجام است و به محض تکميل باستحضار خواهد رسيد .... در حال حاضر دوفصل آن شامل حق الثبت و حق التحرير آماده و در سمت راست قابل استفاده بزرگواران است ... موفق باشيد