جناب آقای محمد پور دوست عزيز و احتمالا يک همگار گرامی کامنت حضرتعالی را اتفاقی ديدم زيرا در نوشته های بهمن ۸۳ مرقوم فرموده بوديد که معمولا به آن سر زده نميشود و حقير بنا به دلايلی و انتقاد دوستی از يکی از مناطق جنوب به دنبال مطالب قديم بودم که به پيام حضرتعالی در ۱۹ شهريور برخورد کردم و تازه به يادم افتاد که اراء وحدت رويه سال ۸۴ را جمع آوری کرده ولی فراموش کرده ام به اراء قبلی اضافه نمايم از ياداوری شما ممنون و چشم حتما انجام خواهد شد البته دليل سهل انگاری و کاستی حقير بيشتر بدين لحاظ است که خوشبختانه نشريات کانون معمولا موارد را چاپ و در دسترس همکاران قرار داده و ضرورت و فوريتی بنظر نميرسد ولی اگر ميدانستم حتی يک نفر به آن احساس نياز مينمايد و طالب است همان ابتدای سال انجام داده بودم بازهم تشکر ميکنم و بعلت تاخير در پاسخ به علت مرخص تا اواخر شهريور عذر خواهی ميکنم