آخرين شنيده ها حكايت از آن دارد كه با مذاكرات و نشستهاي انجام شده في مابين متصديان امر در ثبت اسناد و كانون و تني چند از همكاران بلاخره در راستاي منافع عموم مردم و ايجاد انگيزه لازم و مثبت براي تنظيم و تنسيق اسناد خودرو تصميم گرفته شده نرخها را بنحوي مورد محاسبه حق الثبت قرار دهند كه هزينه كمتري براي متعاملين داشته باشد.
براين اساس و طبق اطلاع واصله قرار است در مورد خودروهاي داخلي كه قيمت پايه در سال ۱۳۷۹ در جداول نوشته شده براي سال ۱۳۸۴ منظور و تا ۸ مدل يعني ۸۰ درصد مستهلك گردد
و مبناي محاسبه حق الثبت گردد
لذا در خصوص خودروهاي توليد متوقف شده ۱۳۷۹ به پائين ملاك وصول ماليات نقل و انتقال همان ماليات تعيين شده و ماخذ مالياتي بعنوان بهترين گزينه مبلغ مندرج در سند و مبناي محاسبه تحرير خواهد بود و براي وصول حق الثبت براي مدل ۱۳۷۹ ضريب ۵۰٪ قيمت اعلام شده در جدول و مدلهاي ۱۳۷۸ و۱۳۷۷ و۱۳۷۶ بترتيب از ۴۰٪ و۳۰٪ و۲۰٪ استفاده خواهد شد

خودروهاي وارداتي:
ارزش سيف اعلام شده در جدول بعنوان قيمت سال ۲۰۰۵ منظور وحداكثر ۸۰ درصد مستهلك كردد و تقريبا همانند سال قبل مبناي وصول حق الثبت مورد محاسبه قرار گيرد
بنابر اين خودروهائي كه در جدول از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۰ آن خالي است ماليات همان است كه در جدول قيد شده هرچقدر مدل آن پائين رود در ماليات متعلقه تاثيري نخواهد داشت و ماخذ مبلغ مندرج در سند نيز بنظر ميرسد بهترين گزينه همان ماخذ مالياتي باشد و براي وصول حق الثبت براي مدل ۲۰۰۰ همان ۵۰ درصد ارزش سيف و براي مدلهاي ۱۹۹۹ و۱۹۹۸ و۱۹۹۷ به ترتيب ۴۰٪ و۳۰٪ و۲۰٪ ارزش سيف و براي مدلهاي پائين تر نيز همان ۲۰٪ ملاك محاسبه حق الثبت خواهد بود.
به اميد رسيدن جدول مورد تائيد سازمان ثبت و پايان سردرگمي همكاران در تنظيم اسناد مردم ......