بازهم ليستهای مالياتی اتومبيل دردسر آفرين شد < هرسال عيدی و پاداش سران دفاتر به موقع ميرسه استرس و سرگردونی و اعصاب خورد کنی هديه ای است به ما ....
فردا شب تحليلی بر جداول و نقائص موجود و نکات مبهم آن خواهيم داشت