يادم نرفته ، قول دادم بودم ادامه بحث وكالت را بنويسم ، ولي چون هيچ استقبالي از آن نشد ، بجز يه دوست يا همكار هيچگونه اظهار نظري نكرد بهتر آن ديديم ديگر ننويسم ، شايد نوشته ها درخور وشايسته همكاران و اهل فن نباشد پس چه بهتر كه ادامه نيابد ،