در آستانه برگزاري همايش بزرگ مالياتي به حضور متوليان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران هستيم و اين امر ميتواند افق روشني در نحوه نگرشهاي طرفين به قوانين فراروي آنان بازكند و اگر همدلي و وفاق باشد ميتوان با دستيابي به راهكارهاي عملي مناسب در بهبود وبالابردن كمي و كيفي روشهاي اجرائي مطلوب ، دست يافت .
بنظر ميرسد پس از ساليان متمادي كار و تلاش و تست شدن و توفيق دفاتر در امور مربوطه ، وقت آن رسيده كه نگاه قانونگذار و متوليان امور مالياتي مملكت به سران دفاتر اسناد رسمي به نگرشي مهربان و توام با مساعدت بدل گردد و تكاليف شاق قانوني و صدور دستورات زورمدارانه حذف و به دفاتر اسناد رسمي با ديدي مثبت و بعنوان يك عامل همكار و يار در اجراي مقررات قانوني به ويژه مالياتي نگاه كرد ، اين عقلائي نيست كه با اوضاع و احوال كنوني كه علوم و فن آوري روز و رايانه از طرفي و رواج انواع حيل و توسل به وسايل متقلبانه ، فرار مودي مالياتي از پرداخت ماليات را به دفاتر تحميل و اصل و جرائم را سران دفاتر پرداخت نمايند اينهمه امكانات قانوني و ابزار و ضمانت اجرا آيا واقعا انصاف و عدالت است كه بدون مراجعه به مودي تنها و تنها سردفتر را مورد مواخذه قرار دهند ؟ ويا واقعا اينهمه جرائم سنگين ميتواند راه مودت و دوستي را هموار و روابط را حسنه نگه دارد ؟
موارد پيشنهادي و راه حل و راهكارهاي آن در فرصتي ديگر ..........