دوست عزيزي در باب تعهدات سئوال فرموده بودند كه آيا تعهد استخدامي يك متعهد به اشتغال در يك محل معين پس از فراغت از تحصيل ، براي متعهدله ايجاد تعهد استخدام ميكند يا خير؟

در پاسخ به اين سئوال بايستي گفت : صرف تعهد متعهد به اشتغال نميتواند براي متعهدله ايجاد تعهد نمايد زيرا در تعهد معمولا متعهد است كه فعل يا ترك فعلي را تعهد مينمايد و براي ضمانت اجراي آن هم مواردي در نظر گرفته ميشود و اجراي تعهد نيز توسط متعهد له بعمل ميايد بنابر اين چون تعهد به نفع متعهدله تنظيم ميگردد لذا بر عليه وي متصور نبوده و عقلائي نيز نخواهد بود ، لكن بنا به عرف متداول معمولا تعهدات بر پايه توافق قبلي و قراردادهائي في مابين طرفين و بر اراده آنان استوار است وقطعا چنين متعهدي بر اساس توافق قبلي مبادرت به تنظيم و امضاء تعهد نامه نموده و قراردادهاي عادي و خارج از دفترخانه طبق ماده ۱۰ قانون مدني براي طرفين لازم الرعايه بوده و ذينفع ميتواند از طريق مراجع صالحه دادگستري و يا اداري اجبار متعهدله را به ايفاي مفاد قرارداد و توافق قبلي را به علت انجام مفاد تعهد خود تقاضا نمايد و يا پس از صدور اجرائيه با ارائه مدارك و مستندات خود از طريق دادگاه درخواست توقيف عمليات اجرائي را بنمايد