بعد از انقضای مهلت سه روزه اعتراض به علت نرسیدن هیچگونه اعتراضی نسبت به انتخابات موضوع در پنجمین جلسه هیئت نظارت مورد بررسی و پایان انتخابات اعلام و اسامی حائزین اکثریت اعم از سردفتر و دفتریار در اجرای ماده 63 قانون جهت اتخاذ تصمیم و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل توسط ریاست محترم سازمان ثبت آماده ارسال میباشد لذا متن صورتجلسه و اسامی ذیلا" باستحضار منتخبین و سایر همکاران میرسد:

 صورتجلسه

پنجمین جلسه هیئت نظارت بر اولین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با حضور کلیه  اعضای هیئت در ساعت  8 صبح مورخ 21/09/91 تشکیل گردید و با توجه به انقضای مهلت اعتراض نظر باینکه اعتراضی به هیئت واصل نگردیده در اجرای ماده 13 آئین نامه ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران هیئت نظارت ضمن تائید صحت آرای ماخوذه پایان انتخابات را اعلام و حائزین اکثریت به ترتیب آراء و تعداد آرای آنها بشرح برگ پیوست  اعلام و جهت اتخاذ تصمیم وفق ماده 63 قانون دفاتر به سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میگردد.

حائزین اکثریت در اولین انتخابان کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

 (سردفتران منتخب)

            نام و نام خانوادگی  و شماره دفتر  

          تعداد آراء

سیدعلیرضا   طباطبائی بافقی       سردفتر3یزد

79   رای

محمد حسین  صالحی پور            سردفتر 8 یزد

72  رای

سیدعلی اصغر  میروکیلی            سردفتر 25 یزد

71  رای

سیدحسین  حسینی نیک             سردفتر 41 یزد

66  رای

محمدعلی   جعفری ندوشن         سردفتر 46یزد

58  رای

محمدحسین  کریمی                  سردفتر یک یزد

55  رای

سیدحسین   میروکیلی              سردفتر  5 یزد

55  رای

علی   دهقان دهنوی                  سردفتر 4 یزد

50  رای

محمدباقر   نیکنامی                   سردفتر 22 یزد

49  رای

مصطفی    احمدی دهج             سردفتر 26 یزد

47  رای

مریم    نقیب زاده                      سردفتر 38 یزد

41  رای

علیرضا    زارع                          سردفتر 24 یزد

33  رای

آزاده   قاسمی فیروز آبادی       سردفتر45 یزد

26  رای

احمدرضا  فتوحی اردکانی         سردفتر   12    اردکان

22  رای

سید محمد    میروکیلی             سردفتر  18  مهریز

21  رای

 

حائزین اکثریت در انتخابان کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد (دفتریاران  منتخب)

            نام و نام خانوادگی  و شماره دفتر  

    تعداد آراء

 

1-سیدمحمد افتخاری  بافقی         دفتریار  دفتر  26  یزد

33   رای

 

2-محمدرضا    سالم                     دفتریار دفتر   22  یزد

32  رای

 

3-سیدمحسن   مدرس حسنی        فتریار  دفتر 38  یزد

26  رای

 

4-سیدحسین افتخاری بافقی  دفتریار  دفتر39  بافق     

25  رای

 

5-محمدجواد   برادران                دفتریار دفتر 18 مهریز

25  رای

 

6-کاظم   مهیجی                        دفتریار دفتر 69 یزد

25  رای

 

7-مینو  وکیلی                           دفتریار دفتر 25 یزد

23  رای

8-معصومه    جافی                     دفتریار دفتر  1 یزد

23  رای

9-محمدرضا   میروکیلی              دفتریار دفتر 5  یزد

22  رای

10-مجید  یعقوبی                      دفتریار دفتر 6  یزد

21  رای

11-سیدمحمدرضا رضی رضوی    دفتریار دفتر 2 یزد

20  رای

12-محمود    شاکراردکانی           دفتریار دفتر 40 اردکان

19  رای

13-محمدحسین    شکاری           دفتریار دفتر 9 اردکان

17  رای

14-ناصر  سرداری زارچی             دفتریار دفتر 42 اشکذر

16  رای

15-سیدرضا  پورمیرافضلی            دفتریار دفتر 27  میبد

15  رای

تعداد شرکت کننده سردفتر 94 نفر          تعداد شرکت کننده دفتریار  53 نفر

 روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد