بلاخره رای ديوان عدالت اداری پس از مدتها اين دست و اون دست کردن صادر شد و ظاهرا هم بخشنامه سازمان ثبت باطل شد و هم مصوبه ناجا و از اين پس در تنظيم اسناد اتومبيل در دفاتر اسناد رسمی هيچگونه مجوزی از راهنمائی و رانندگی لازم ندارد و دفاتر اتومبيلهای پلاک جديد را هم ميتوانند در محل دفتر تنظيم کنند ، با اين وصف از اين پس ابلاغهاي ثبت براي سيار شدن سران دفاتر سالبه انتفاع موضوع است و ميبايست از صدور آن خودداري گردد ،
لطفا پس از تنظيم سند انتقال خريدار را بلحاظ نظم در امور ، به راهنمائي و رانندگي امور مربوط به تعويض پلاك راهنمائي فرمائيد ، انشاءاله مبارك باشد