نیروی انتظامی در ادامه مواضع خود علیه دفاتر اسناد رسمی طی یک بخشنامه به نیروهای تحت امر خود و پلیس +10 اعلام کرده است از این پس فرمهای استشهادیه فقدان گواهینامه رانندگی به دفاتر جهت گواهی امضا ارائه نشود ....

با عنایت به اینکه اوراق و اسناد گواهی امضا از نظر مقررات ائین دادرسی مسلم الصدور بوده و در محاکم دارای اعتبار ویژه میباشد و ارسال این نوع اوراق به دفاتر جهت اطمینان از احراز هویت و اخذ امضای شهود که یک امر تخصصی دفاتر اسناد رسمی است صورت میپذیرفت حال چه شده که نیروی انتظامی چنین برآشفته و دستور عدم ارسال آن را علی رغم علم و اطلاع از استحکام چنین نوشتاری صادر کرده است؟ بنظر می اید زمزمه های تصویب آئین نامه و اظهارنظرهای سران دفاتر و جوامع سردفتری و شکایت متعدد علیه راهور موجب این موضع گیری گردیده است