يکماه بر سر سفره پرفيض خدا ، يكماه سعادت همنشيني با خدا، يكماه افتخار همكلامي و موانست با پروردگار ، چه سعادتي ، چه فضيلتي ، خوش به سعادت آنان كه توانسته اند در اين مدت توشه اي بردارند . به خدا نزديك شوند و تقوا پيشه كنند ، خوشا بحال آنانكه كه حساب سپرده گذاري بلند مدت نزد پروردگار خويش باز كرده اند و در طول سال به ذخاير خويش ميافزايند ، خوشا به سعادت آنانكه شيطان را از خود دور ساخته اند و با نفس اماره به جنگي تن به تن پرداخته و هواي نفساني را كشته اند ، خوش به سعادت مومناني كه درجه ايمان خويش را افزون وبا شيطان و اعمال پليدش بدرود گفته اند ، اين عيد بر آنان گوارا باد ، دعايشان مستجاب و هر روزشان پيروز باد ، با اغتنام از فرصت اين عيد سعيد را بر عاشقان خدا و دين و ايمان و غلبه كنندگان بر اهريمن و بدسرشتي تبريك و تهنيت ميگويم ملتمس دعا ، رضا