محمد اسماعیل اشکذری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: خریداران خودرو باید پس از تعویض پلاک خودرو نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و درغیر اینصورت دچار خسارت می شوند.
وی گفت: طبق بررسی های انجام شده، هم اکنون عده ای با تبلیغات خلاف قانون و مقاصد سود جویانه اخبار کذبی را مبنی بر عدم نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک خودرو منتشر کرده اند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که به استناد ماده 29 قانون جدید اخذ جرایم رانندگی مصوب هشتم اسفند ماه 1389 مجلس شورای اسلامی و تایید این قانون در بیست وچهارم اسفند ماه همان سال بوسیله شورای نگهبان قانون اساسی، هر گونه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود.
اشکذری افزود: بر اساس این قانون خریداران خودرو می بایست برای رسمیت یافتن مالکیت خودرو خود، پس از تعویض پلاک نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و غیر این صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت وعوارض که هنگام تنظیم سند طبق قانون به عهده فروشندگان است به انضمام جرایم مربوطه به عهده خریدارخواهد افتاد