ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای ماده 10 دستورالعمل نحوه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرد

گرچه معلوم نیست با توجه به آنلاین بودن پرداخت ها و به عبارتی آنی بودن واریز و قابل دسترس بودن آن توسط ذیحسابی و بازرسین و غیره چه نیازی به اصلاح بود و بهم ریختن ماه دردفاتر که معمولا تکالیف آماری آخر ماه را دارند به چه منظوری صورت گرفته؟

شماره : 105466/90       تاریخ : 06/06/1390

 باسلام

 به منظورپیشگیری ازبروز مشکل در واریز به موقع درآمدهای وصولی ،ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتر اسنادرسمی (POS)(موضوع بخشنامه شماره 99289/89 – 15/06/1389)به شرح ذیل اصلاح میگردد :

 اصلاحیه ماده 10 :

 « دفاتراسنادرسمی مکلفند دربیست پنجم (25) هرماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای راپس از مهر وامضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم وحداکثر تاپنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تاپس از رسیدگی وتطبیق وتأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد راگواهی وجهت ضبط به دفترخانه مربوطه استردادنمایند.

                                                                        احمد تویسرکانی