اول -خبرهائی شنیده شده که بازرسین محترم در تهران برای بازرسی از دفاتر راه افتاده اند و به تک تک دفاتر سرمیزنند و برای همکاران صورتجلسه و گزارش حول دو محور:

لزوم پرداخت حق التحریر با سیستم پوز

ذکر شماره مرجع آن در سند ولو غیرمالی ها

تنظیم و تعهد نامه ای هم از سردفتر در خصوص موضوع اخذ مینمایند ..  

 

از این جهت اطلاع رسانی انجام شد تا همکاران فکری به حال خود بردارند و با توجه به بازرسیهای قریب الوقوع بهرنحو که صلاح میدانند تصمیم گیری نمایند