چرا در مقابل اعلام تعرفه ها سکوت کردیم؟

سکوت کردیم چون شخصیتمان را به سخره گرفته اند ...هاج و واج ماندیم زیرا قول داده بودند سرنوشت تحریر سردفتران اسناد به سرانجام تعرفه سردفتران ازدواج ذچار نمیشود ولی میبینیم که شد بلکه بدتر ...

سکوت کردیم زیرا فکر میکردیم در قوه قضائیه که مهد قانون است و قانون گرائی تکلیف را میشناسند و برای زیر مجموعه خود احترام میگذارند ... ولی دیدیم اینگونه نیست ...

سکوت کردیم زیرا فکر میکردیم قوه مرجع تظلمات عمومی است ولاجرم ملجا ماست و ناحقی نمیشود ولی دیدیم سخت در اشتباهیم ....

سکوت کردیم زیرا میپنداشتیم برای کار کارشناسی اهمیت قائلند و تاخیر یکساله در اعلام تعرفه ها را بر خود خریدیم و سرنوشت معیشتی بیش از 200 هزار نفر ابوابجمعی جامعه سردفتری کشور را در استانه ورشکستگی و شرمندگی در مقابل طلبکاران را به قول و وعده و  وعیدها گره زدیم تا ادعای قانونمداری خود را اثبات کنیم ولی خیالی بیش نبود و ژاک ناامید شدیم ....

سکوت کردیم تا در این وانفسای هجمه های چندساله اخیر اب به اسیاب دشمن نریزیم و مظلومیت خود را در تاریخ کشور بتصویر بکشیم ولی دیدیم که این سکوت و متانت را حمل بر ضعف و ناتوانیمان کردند و با این تعرفه بازهم ما را محک زدند .....

سکوت کردیم تا اثبات کنیم زیاده خواه نیستیم و آنچه در مجرای قانون و نظر کارشناسی برایمان مقرر شود گردن مینهیم ولی بازهم آنچه نصیبمان شد بیمهری و جفا بود و شدیم چوب دوسر طلا .... و این تعرفه در کوتاه مدت بلای جانمان خواهد شد و هم بر ما ظلم است و هم بر مردم ....

در اولین فرصت دورنمای این تعرفه در پستی جداگانه به استحضار همکاران خواهد رسید تا آنچه در ورای آن است برای عزیزان روشن گردد