نظر به درخواست یکی از همکاران بزرگوار مبنی بر انتشار نمونه ای اظهارنامه الکترونیک تکمیل شده در رابطه با هزینه  درآمد و مشخص شدن جای ورود اطلاعات درآمدی و هزینه ها بدینوسیله دو صفحه از اظهارنامه بعنوان نمونه ذیلا تقدیم میگردد امیدواریم مفید فایده باشد