همکاران محترم

تفاهم نامه فی مابین جامعه سردفتران یزد با دارائی به امضا رسید ... مفاد تفاهم نامه اجبارا" از مواد تفاهم کانون تهران تبعیت کرده است لکن بند14 تفاهم نامه کانون که دررابطه با تکلیف کانون به اعلام درامد همکاران بود مورد پذیرش جامعه یزد واقع نگردید فلذا این بند با توضیح لازم از تفاهم جامعه و دارائی خارج گردید

از همکاران محترم اعم از کسانی که با تفاهم نامه مبادرت به تنظیم اظهارنامه مینمایند و چه همکارانیکه اظهارنامه خود را براساس علی االرس تقدیم میکنند خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد 89 خود اقدام نمایند

توصیه میشود همارانیکه از روش علی الرس استفاده میکنند دفاتر مشاغل عملکرد 89 خود را ارائه نمایند و همکارانیکه با تفاهم نامه اقدام میکنند و در اسفندماه دفتر مشاغل عملکرد سال 90 را دریافت نکرده اند .. از این فرصت استفاده و دفتر مشاغل برای سال 90 را با توجه به تفاهم انجام شده به دارائی جهت امضا  پلمپ ارائه نمایند