اينك بيش از يكسال از تقسيم اسناد بانكي و دولتي ميگذرد بدون اينكه بررسي شود اين طرح با توجه به تفويض اختيار كميسيون تقسيم اسناد به جامعه سردفتران چه محاسن و چه معايبي را در برداشته است
آيا تقسيم اسناد همراه با توزيع مساوي تحرير واقعا هدف بود يا تحرير مساوي يكي از فروعات تقسيم و هدف نهائي بالاتر از آن ؟ آيا اجراي اين طرح توانسته است اهداف بزرگ ان را برآورده نمايد ؟ آيا دفاتري كه توانسته اند از مزاياي اين طرح استفاده كنند صادقانه در اجراي طرح و جلب رضايت متعاملين قدم بردارند ؟ و آيا ارباب رجوع به سهولت در انجام كارش رسيده است ويا همكاران محترم بعلت تثبيت منافع خود از اصل تكريم ارباب رجوع و تسهيل امور بانكها و سازمان و ادرات دولتي غافل مانده اند؟
خوب است عمر يكساله تقسيم اسناد مورد ارزيابي دقيق و كارشناسانه قرار گيرد و آئين نامه و دستورالعمل تقسيم اسناد صادقانه و بدون اغراض و مطامع شخصي مورد تجديد نظر قرار گيرد ومنافع جمعي اعم از حقوق دفاتر اعم از جديد و قديم از يك طرف و حقوق بانكها و موسسات دولتي و جلوگيري از اتلاف وقت مردم و بانكها بر هرگونه منفعتي ترجيح و دستورالعملي مانع و جامع و دربرگيرنده اصول و قواعد صحيح تهيه و همراه با گزارش عملكرد يكساله حاوي محاسن و معايب عملكرد شورا به ثبت اسناد تسلیم گردد.

امروز هيئت مديره جامعه در برابر يك آزمايش بزرگ قرار گرفته كه زيركي و صداقت و هوشياري كاملا منطقي و بدور از هرگونه تك روي و سلايق شخصي را ميطلبد سربلندي و پيروزي در اين ازمون بزرگ را از خداي منان براي يكايك دست اندر كاران تهيه و تنظيم دستورالعمل تقسيم اسناد دولتي و بانكي را آرزو داريم