متولدین 1339 و1338 نیازی به مدرک نظام وظیفه ندارند