نام و مشخصات تعدادي از دفاتر اسناد رسمي شهرستان يزد :


 دفتر اسناد رسمی شماره ۱ يزد


سردفتر : محمد حسين کريمی


آدرس: يزد ميدان باهنر . اول بلوار


پاک نژاد 


        تلفن ۷۲۵۹۴۱۰


دفتر اسناد رسمی شماره ۲ يزد 


سردفتر: محمد رضا طاحونه دار


آدرس: يزد بلوار ۱۷ شهريور نرسيده


 به اداره بازرگانی  


         تلفن : 


 دفتراسناد رسمی شماره ۳ يزد


سردفتر: سيدعليرضا طباطبائی بافقی


آدرس: يزد  خيابان کاشانی  جنب


جنب بنزين کوچه معظمی پلاک۱۱  


            تلفن ۶۲۳۳۹۳۴


 دفتر اسنادرسمی شماره ۴ يزد


سردفتر: علی دهقان دهنوی


ادرس : يزد  بلوارمنتظر قائم مقابل


نمايندگی روزنامه کيهان


 دفتر اسناد رسمی شماره ۵ يزد


سردفتر: سيدحسين ميروکيلی


آدرس:  يزد  خيابان فرخی  بعد از


بيمارستان اميرالمومنين


 دفتر اسناد رسمی شماره ۶ يزد


سردفتر : ولی راعی


آدرس : يزد بلوار آزادگان نرسيده


به سه راه آزادشهر


 دفتر اسناد رسمی شماره ۷ يزد


سردفتر: سرکار خانم پور حسينی


آدرس: يزد خيابان کاشانی روبروی


هلال احمر


 دفتر اسناد رسمی شماره ۸ يزد


سردفتر: محمد حسين صالحی پور


آدرس: يزد خيابان مطهری نرسيده


به چهارراه فرهنگيان


     تلفن    ۶۲۶۹۳۲۳


 دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰ يزد


سردفتر: عليرضا سليمی منشادی


آدرس : يزد صفائيه ميدان ابوذر


طبقه فوقانی


         تلفن