جعاله هم به خيل اسناد مشمول تخفيف حق الثبت پيوست .

با صدور بخشنامه اخير سازمان که در مرداد ماه صادر و خيلی سريع در آبان ماه ابلاغ شدبا تفسيری از بانک مرکزی در زمره اسناد تسهيلات مسکن شناخته شد

از اين پس با اعلام بانک تسهيلات جعاله هم با ضريب ۵ در هزار مشمول حق الثبت است وبا ذکر موضوع ميتوان در سند ميتوان حق الثبت آن را ۵ در هزار محاسبه کرد

به استفاده کنندگان مظلوم اين نوع سند که به حق تا اين زمان بناحق حق الثبت سنگين رداخت ميکردند تبريک گفته و ورود شان را به جرگه مشمولين اين نعمت دولتی گرامی ميداريم