همکاران محترم در استان یزد

روز گذشته از طرف جامعه سردفتران استان طی نامه ای به صندوق مهر امام رضا (ع) اعلام گردید که با توجه به بخشنامه شماره  ١۵٣۵۴٨/٨٩/١٠١ مورخ ١۵/١٢/٨٩ مدیرکل امور اسناد و سردفتران ،  کلیه اسناد خود را منحصرا" از طریق شورای تقسیم اسناد مستقر در جامعه یزد به دفاتر ارسال نماید

رونوشت نامه به دفاتر همکار ارسال گردیده فلذا تا رسیدن نامه بدینوسیله از کلیه همکاران درخواست میشود از تنظیم اسناد صندوق مذکور بدون نامه جامعه خودداری نمایند

روابط عمومی جامعه سردفتران یزد