شب گذشته نامه جامعه سردفتران استان یزد به وزیر دادگستری

دادگستری تقدیم شد

آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری که ریاست جمهوری اسلامی ایران را در سفر استانی خود به استان یزد همراهی میکند از واحدهای مختلف قوه قضاییه و دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بازدید وبا مسئولین و مردم دیدار و و مشکلات مردمی را مورد بررسی قرار داد

شب گذشته در جلسه نشست مشترک مسئولین دادگستری و ثبت و سایر واحدهای وابسته به دادگستری و قوه قضائیه ، نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد به ایشان تقدیم گردید ، در این نامه موضوع تقسیم اسناد دولتی و بانکها و مفسده ناشی از عدم اجرای دقیق دستورالعملها و ضعف مقررات و خروج بانکهای خصوصی از شمول تقسیم تشریح و برای برون رفت از این معضل و اجرای عدالت نسبی در توزیع و تقسیم اسناد بانکی و دولتی درخواست انعکاس موضوع به هیئت محترم وزیران و اخذ مصوبه جدیدی مبنی بر شمول کلیه بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و دستورالعملی جامع در نحوه عملکرد کمیسونهای تقسیم اسناد بنحوی که بتواند امنیت شغلی و معیشتی همکاران را تضمین و تعیین کند از وزیر محترم دادگستری گردید