امروز فصل جدیدی در تاریخ جامعه سردفتری کشور گشوده شد و تلاشهای دوساله همکاران و یکایک اعضای محترم کانون سردفتران با همت عالی نمایندگان ملت به ثمر نشست و رای دهندگان به مصوبه کمیسیون ثابت کردند هرجا منافع مردم در سطح کلان مطرح باشد تسلیم هیچگونه فشار و شانتاژ نخواهندشد و امروز نشان دادند هنوز هم اعتبار اسناد رسمی و امنیت حقوقی و اجتماعی جایگاه ویژه خود را دارد وحاکمیت قانون و حفظ حقوق ملت و سپردن کار مردم به اهل فن و متخصصین امر بر جلب رضایت جمعی خاص مرجح بوده و ظواهر امر و شعارهای بی محتوی نمیتواند در اراده آنان تاثیر بگذرد

درود میفرستیم بر آن نمایندگان آگاه و صدیق و دور اندیش که تسلیم هیاهو نشده و شعور را بر شعار ترجیح و رای خود را آگاهانه به لزوم صیانت از اعتبار اسناد رسمی دادند