همکاران گرامی از فرصت باقیمانده استفاده نموده نسبت به تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه اقدام فرمائید .... ناکارآمدی سیستم اینترنتی و ترافیک روزهای آخر ممکن است شما را در آخرین دقایق ناموفق نماید و از این راه جرائم مالیاتی شامل حالتان شود .. شماره حسابهای مالیات و عوارض در استان یزد بشرح ذیل جهت استحضار همکاران تقدیم میشود:

شماره حساب واریز یک ونیم درصد مالیات افزوده 2110103849001

شماره حساب واریز یک ونیم درصد عوارض افزوده 2110103860007

 

ضمنا در رابطه با نحوه ورود و تنظیم و تکمیل اظهارنامه و فیشهای پرداختی چنانچه با مشکلی مواجه هستید به وبلاگ همکارمان (سردفتر) مراجعه نمائید توضیحات وافی و کافی در این خصوص داده شده با تشکر از ایشان بخاطر زحمت بی شائبه ....

http://irnotary.blogfa.com/post-341.aspx