١-طبق اطلاعات واصله تعدادی اندک از همکاران در استان هنوز در سایت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده اند در دوروز باقیمانده ثبت نام نمایند زیرا از اول دیماه احتمالا" سایت ثبت نام بعلت باز شدن اظهارنامه  مالیات برارزش افزوده و اختصاص آن به این قسمت مسدود گردد و همکاران عزیز با مشکل جرائم مالیاتی روبرو خواهند شد

٢-نظر به اینکه جهت تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیات برارزش افزوده و واریز مالیات و عوارض بحساب نیازمند کد اقتصادی است لطفا"به سایت مالیاتی مراجعه و با ورود رمز خود چنانچه کد اقتصادی برای شما منظور نشده هرچه سریعتر به حوزه مالیاتی خود مراجعه نمائید

3-نظر به اینکه اکثرا تنظیم اظهارنامه را به روزهای آخر محول مینمایندو سرعت اینترنت و شلوغی آن ،  لطفا" سعی نمائید در فاصله اول تا دهم دیماه اقدام فرمائید

4-واریز مالیات بر ارزش افزوده در دوقسمت (5/1% مالیات و 5/1% عوارض) انجام میشود لذا از واریز تمامی مالیات ماخوذه به یک حساب خودداری گردد

5-در دفتر تمبر و در پایان ماه کل مبلغ تحریر اسناد و تحریر گواهی و هرنوع درآمد متفرقه را درج و 3درصد آن را بعنوان مالیات ارزش افزوده محاسبه و در ردیف آخر دفتر مذکور قید و در پایان آذرماه جمع ماههای مهر و آبان را نیز به صفحه آخر دفتر تمبر (آذرماه) منتقل و جمع کل سه ماهه را بسته و مالیات 3% را محاسبه و مبالغ تفکیکی (مالیات و عوارض) را منعکس تا در تنظیم اظهارنامه تسهیل گردد