ايکاش نتايج همايش پنج شنبه ۲۷/۹/۸۲ جوامع در بندر عباس مثبت و سازنده باشد
هرکس زودتر خبری بدست آورد در اعلام نظر خود بنويسد تا به همکاران اطلاع داده شود