به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان:

 رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان خطاب به نمایندکان مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل

آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ این سوالات را میدانند ؟

 - آیا می دانیدبرابرقانون ، وظیفه تنظیم اسنادرسمی باچه مرجعی است؟ ( پلیس  یا دفاتر اسنادرسمی )

- آیا می دانید قریب 70 سال است مرجع نقل وانتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی می با شد؟

- آیا می دانید درسراسرایران حدود 1018 شهر وجوددارد ، و در همه ی آنها دفتراسناد رسمی وجوددارد؟

- آیا می دانید پلیس فقط در 170 شهرمرکز خدمات خودرو دارد؟

- آیا می دانیدپلیس در 87 درصدشهرهای ایران مرکز خدمات خودروئی ندارد ؟

- آیا می دانید پلیس درتهران فقط 7 مرکز تعویض پلاک دارد؟

- آیا می دانید ، مراکز خدمات پلیس درتهران ، نیم درصد دفاتراسنادرسمی است ؟

- آیا می دانید درتهران1663 دفتر اسنادرسمی برای تنظیم اسناد شهروندان وجوددارد؟

- آیا می دانیددرتهران به ازاء هر مرکز تعویض پلاک 237 دفتراسنادرسمی وجود دارد؟ ! !

- آیا می دانید موقعیت مراکز خدمات پلیس برای خودرو در حاشیه شهرهاست ؟

- آیا می دانید موقعیت دفاتراسنادرسمی دربطن زندگی اجتماعی واقتصادی شهروندان است ؟

- آیا می دانید در تهران فقط 7 مرکز ودر مرکز استانها همچون مشهد ، اصفهان ، تبریز و شیراز  فقط 1 مرکز خدمات پلیس برای خودرو وجود دارد ؟

- آیا می دانیدپلیس در ایران فقط در 170 نقطه مرکز خدمات خودرو دارد، ولی قوه قضائیه8000 نقطه برای تنظیم نقل و انتقال خودرو ( دفتراسناد رسمی ) دارد ؟

- آیا می دانید در آمددولت ازما لیات و حق ا لثبت خودرو ،  دهها میلیارد تومان است ؟ ( که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می شود .)

- آیا می دانید حذف دفاتراسناد رسمی برای نقل وانتقالات خودرو، خلاف اصل 44 قانون اساسی وتأکیدات صریح مقام معظم رهبری است ؟

- آیا می دانید برای رسیدگی به تخلفات وجرائم پلیس درنقل وانتقالات خودرو ، نمی توان به دادگاههای عمومی مراجعه نمود؟

- آیا می دانید موسسه رهگشا مجری خصوصی ِ خدمات راهنمایی ورانندگی از جمله شماره گذاری است ؟

- آیا می دانیدزمان تعویض پلاک درمراکز پلیس چقدر است ؟ (حداقل یک روزکا مل -1 ساعت رفت - 4 ساعت توقف -  1 ساعت برگشت - جمعاً 6 ساعت )

- آیا می دانید اگردست کم آمار خریدو فروش خودرو 2 میلیون با شد ودر هرخرید و فروش دونفر باشند دست کم درسال 4میلیون روز وقت مردم صرف میشود ؟

- آیا می دانید برای تعویض پلاک خودرو اگرهرروز کاری را شش ساعت ( 8 صبح الی 14 بعدازظهر) فرض کنیم ،2 ساعت ایاب و ذهاب بعلاوه 4 تا 6 ساعت صرف وقت درمرکز تعویض پلاک ، حداقل 24 میلیون ساعت وقت مردم صرف مراجعه به مراکز پلیس ورفت وآمد درخیابانها وجاده ها می شود ؟

- آیا می دانید سا لی 24 میلیون ساعت اتلاف وقت مردم یعنی 1 میلیون روز ومساوی با 2740 سال می شود ؟ ! !

- آیا می دانیددست کم برای تعویض پلاک 2 میلیون خودرو درسال و هرکدام یک ساعت رفت ویک ساعت برگشت ایاب وذهاب می نمایند و4 تا 6 ساعت وقت خود را در مراکز پلیس سپری می کنند ،فروشندگان 4 میلیون ساعت خریداران 4 میلیون ساعت را در خیابانها و جادها می گذرانند و16 میلیون ساعت در مراکزپلیس  صرف می کنند تا پلاک خودرو راتعویض نمایند ؟

- آیا می دانید زمان تنظیم سنددردفاتراسنادرسمی حداکثر30 دقیقه است ؟

- آیا می دانید مراکز پلیس محل داد و ستد و خرید و فروش خودرو نمی با شد؟

- آیا می دانید میدان عمل پلیس امنیت است ، نه انجام معاملات مردم ؟

آیا می دانید پلیس ضابط قوه قضائیه است ونقل وانتقالات ا موال در حیطه وظائف قوه قضائیه وسازمان ثبت است ؟

- آیا می دانید بموجب قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران  پلیس حق تنظیم سند را ندارد ؟

- آیا می دانید در صورت جعل و ورود خسارت به مردم در مراکزپلیس ، مردم به سهولت به اسناد و مدارک پلیس دسترسی ندارند ؟

- آیا می دانید مردم برای شکوائیه وتشکیل پرونده باید از پلیس نزد پلیس شکایت نمایند

- آیا می دانید رسیدگی به جرائم پلیس در صلاحیت دادگاه نظامی است ومردم از مراجعه به دادگاه عمومی محروم می شوند ؟

- آیا می دانید نتیجه ایجاد اشتغال برای بازنشستگان پلیس ، بیکاری دهها جوان تحصیل کرده ، سردفتران و کارمندانِ ایشان است ؟

- آیا می دانید با اجباری بودن  سالانهِ معاینه فنی خودرو، پلیس می تواند ، مسا ئل فنی و امنیتی خودرورا بررسی کند ؟

- آیا قابل تصور است پلیس ادعا کند ، برای نظارت های به ظاهر امنیتی خودروها و تخلفات وجرائم آن ، پمپ بنزینهای کشور وتوزیع سوخت را ، به عهده بگیرد تادرهنگام سوختگیری ، مسائل به ظاهر ا منیتی را  بررسی نمایدکه حال ادعای تنظیم نقل و انتقالات خودرو را نماید ؟

- آیا پلیس می تواند ادعاکند صنعت بیمه خودرو در صلاحیت پلیس است ، تا همزمان با تغییر مالک خودرو ، بیمه خودرو را انجام دهد تاهمه ا مور یک جا انجام شود؟

- آیا شایسته است درکشورما که عموما خودرو بنام سرپرست خانواده است و اکثراً بزرگ سال و عمدتاً بازنشسته وسالخورده اند ، ساعتها وقت خود را در ایاب و ذهاب به حاشیه شهرها  ومراکز خدمات خودرو ِپلیس بگذرانند .

- آیا شایسته است درمراکز پلیس که فاقد سرپناه است مرد و زن ایرانی به داد و ستد بپردازند، وخصوصا زنان که مقیدفرهنگ اسلامی هستند ، دچارزحمت  شوند ؟

- آیا می دانید بنیاد تعاون ناجا مجموعه ای اقتصادی است که دارای سیزده شرکت و موسسه تابعه ازجمله بانک قوامین گروه هتلهای پردیس ، گروه هتلهای پارس ، هولدینگ مسکن و عمران وموسسه رهگشا وغیره می با شد؟

- آیا می دانید موسسه رهگشا که مجری خصوصی سازی خدمات راهنمایی ورانندگی است ، نیز یکی ازهمین سیزده گروه فعال می باشد ؟

- آیا می دانیدباتوجه به قانون ارث در شریعت اسلام با ورثه ای شدن مالکیت خودروها ، همه ورثه وتقریبا همه مردم ایران بایدبه مراکز پلیس مراجعه نمایند.

- آیا می دانید برای رسیدگی به تخلفات نیروهای شبه پلیس ، که عمدتاً بازنشسته وخارج  از چهارچوب ضوابط استخدامی هستند، قوانین و مقرراتی وجودندارد ؟

- آیا می دانید برای رسیدگی به تخلفات سردفتران اسنادرسمی ، 70 سال است دادگاه انتظا­­­می سردفتران و قانون مجازات وجود دارد ؟

- آیا می دانید پلیس که ادعای صلاحیت برای امورخودرو را دارد واقعاً نمی داند سارقینِ خودرو، مالِ سرقتی را به مراکز پلیس نمی برند ، و امروزهِ سارقین بجای جعل اسناد و فروش آن ، خودرو را اسقاط می کنند ، تا این امر را بهانه ای برای نقل و انتقال خودرو ننمایند ؟

- آیا می دانید دراغلب کشورها بامعاینه فنی سا لیانه خودرو توسط پلیس ، دیگرنیازی به دخا لت درا مر نقل وانتقالات خودرو نمی با شد ؟

- آیا می دانید ، پلیس ، تخصص حقوقی و قضایی ندارد ؟

                              ****************************

ضمن سپاس از زحمات کانون سردفتران خراسان و امید به توجه نمایندگان محترم مجلس ،  ما نیز با دیدن  عملکرد چند هفته اخیر حضرات در استان یزد سئوال میکنیم

آیا میدانید وقتی مراکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی علیه قانون قیام نمایند هیچکس جلودارشان نیست؟

آیا میدانید بیش از سه هفته است بر خلاف قانون مردم را تشویق به عدم مراجعه به دفاتر اسناد مینمایند؟

ایا میدانید در همین مدت کوتاه چند خودرو را بدون داشتن سند رسمی و مالکیت معتبر باستناد برگ سبز خود مجددا" تعویض پلاک کرده اند؟

آیا میدانید سلسله انتقالات مالکیت مردم بهم ریخته و همین مردمی که سنگشان را به سینه میزنید مدتی است به دنبال مرجع رسیدگی میگردند؟

ایا میدانید قضیه شتر گاو پلنگ چیست؟ ومیدانید قاطی شدن بخش خصوصی و نظامی انتظامی احقاق حق مردم را معطل نموده؟

آیا میدانید اگر این کار را به پلیس بسپارید فردا با صد تا قانون هم نمیتوانید از آۀنها بگیرید؟

پس قبل از آنکه حقوق ملت به بهانه حفظ حقوق ملت به تاراج رود و مرجعی هم پاسخگوی آن نباشد خدا را در نظر بگیرید و وظایف نمایندگی و رعایت حق موکلین را بر خوش آمدن یا نیامدن دیگران معاوضه نکنید که در دار عقبی آنچه عوض داره گله نداره

روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد