معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

جناب  آقای تویسرکانی

با اهداء سلام وعرض ارادت واحترام وآرزوی توفیق آنجناب در تحقق اهداف  عالیه ، حسب اطلاعات واصله تعدادی از سران دفاتر باز نشسته مبادرت به تاسیس کانونی با عنوان ((کانون سردفتران ودفتریاران بازنشسته )) تحت شماره 22119 در تاریخ 24/10/86  نموده اند که ثبت چنین موسسه ای بظاهر نه تنها با قوانین ومقررات مغایرتی ندارد  بلکه میتواند اهداف مناسبی را نیز دنبال نماید،  اما تشابه اسمی کانون مذکور با کانون سردفتران ودفتریاران موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میتواند در جامعه اذهان را منحرف و نوعی تداخل وظایف را القاء نماید و بازنشستگان این صف اعم از سردفتر ودفتریار وخانواده های آنان را در  مراجعه وانتظارات قانونی و عرفی دچار توهم و سرگردانی نماید ضمن آنکه بررسی همکاران در استان وسایر نقاط کشور حکایت از عدم اطلاع بازنشستگان غیرتهرانی دارد وکانون فوق الاشعار نمیتواند نماینده تمامی سردفتران ودفتریاران بازنشسته در کشور باشد

از آنجا که موسسه دیگری با عنوان مشابه تحت شماره 25058 و شناسه ملی 10320137484 در تاریخ 7/10/88  بنام "موسسه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور" به ثبت رسیده ، لذا تشکیل اشخاص حقوقی مشابه دیگر از این صنف تحت عناوین مختلف محتمل است وبیم آن میرود که این بدعت و تعدد آن ، خانواده بزرگ سردفتری را تجزبه و سرگردان وگوشه نشین نماید .

آنچه باعث  تصدیع اوقات شریف وموجب نگارش این سطور بدون رعایت سلسله مراتب اداری گردید ، خبرهای رسیده مبنی بر اقدام ریاست محترم کانون سردفتران به واگذاری طبقه ای از ساختمان کانون در خیابان صحاف به کانون سردفتران بازنشسته است  ومع الاسف دلیل وتوجیه این عمل توصیه ویا دستور حضرتعالی بیان شده که در باور همکاران ما نمی گنجد وآن را سر پوشی بر اقدامات رئیس کانون ویا هیئت مدیره می دانند .

میدانید و میدانیم رسیدگی به وضعیت مستمری وبازنسشتگی وبیمه ودرمان بازنشستگان این صنف،  جزئی از وظایف قانونی کانون سردفتران است وبا عنایت به اینکه بدلایل قانونی حتی کانونهای جدید التاسیس استانی نیز نتوانستند این وظایف را بعهده بگیرند به طریق اولی این امور قابل تفویض وواگذاری به کانون بازنشستگان نیزنخواهد بود  و تجزیه امور جاری کانون با توجه به هزینه بر بودن آن نه با مقررات سازگار است ونه به صلاح کانون است فلذا انجام وظایف کانون سردفتران توسط کانون مورد نظر نمیتواند مصداق پیداکند بنابراین اجرای اهداف کانون بازنشستگان طبق اساسنامه ارتباطی به کانون سردفتران ودفتریاران نداشته و تامین وسایل وابزار وامکانات ومحل وبودجه آن نیز بر عهده کانون نخواهد بود  واگرچنانچه موسسین قصد اجتماع و گردهمائی دوره ای برای رسیدن به اهداف خود را دارند ، بدون ضرورت تحویل ساختمان مستقل،  میتوانند از سالن اجتماعات کانون تهران که دارای امکانات و تچهیزات لازمه است ، با هماهنگی قبلی استفاده نمایند.

مضافا" اینکه اگر کانون تهران ساختمان بلااستفاده ای دارد پیشنهاد ما این است  برای جلوگیری از هزینه های اضافی واسکان سردفتران ودفتریاران وخانواده های آنان اعم از شاغل و بازنشسته که برای انجام امور خود به تهران مسافرت  ومحل مناسبی برای اسکان موقت و استراحت ندارند،  مهمانسرا ویا خوابگاهی  ایجاد کند تا همه صاحبان اموال کانون وزیر مجموعه آن بتوانند بنحو مطلوب از آن بهره ببرند .

علیهذا عاجزانه از محضر آن بزرگوار استدعا داریم شخصا" با صدور عوامل مقتضی موضوع را پیگیری و از این اقدام تفرقه افکنانه که امروز بصورت دغدغه جدی سران دفاتر و دفتریاران مطلع از این امر در آمده جلوگیری تا اطمینان به توجه وعنایت خاصه حضرتعالی خانواده سردفتری کشور را آرامش خیال بخشد .

درپایان از تصدیع  اوقات شریف عذرخواهی و از مساعدت آن جناب در رفع این مفصل سپاسگزاری مینمائیم .

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد