روز گذشته تلفنی از دفاتر مجاور تعویض پلاک ندا رسید در مرکز تعویض پلاک یزد جنب و جوشی است و حرکتهای مشکوک و حرفهای بی ربط رواج یافته و شایعه پراکنی مبنی بر عدم نیاز به تنظیم سند رسمی آغاز شده است ... آن را نشنیده گرفتیم تا تحقیق بیشتری شود ولی امروز ١۶ آبان این شایعات تقویت و مردم به عدم مراجعه به دفاتر تشویق و ترغیب و بنا به دستور ریاست محترم راهوار عدم نیاز به بنچاق و سند رسمی برای تعویض پلاک خطاب به متصدیان امر تعویض پلاک اعلام شد البته اول صبح شفاهی بود و بعد شناسنامه های مالکیتی ملاحظه شد که کتبا" ذیل آن بر این امر صحه گذاشته شد و تعجب همگان را برانگیخت که چگونه مراکز تعویض پلاک قانونی را که هنوز  در کمیسون قضائی مجلس سیر جریان تقنینی را میگذراند و هنوز مسجل نیست کدامین راه راه صواب است و ایا انتقال خودرو با کدام مرجع است؟ به مرحله اجرا درآورده اند؟

گمان کردیم با مصوبه ای ماده ٢٠ آیین نامه راهنمایی لغو شده ولی بررسیهای لازم خلاف آن را اثبات کرد و ما هنوز مانده ایم که با وجود حاکمیت ماده ٢٠ و تکلیف قانونی راهنمایی و دفاتر اسناد رسمی و مردم چگونه و علنی مقررات توسط متولی آن زیر پا گذاشته میشود و این سئوال پیش می آید که اگر حرمت امام زاده توسط متولی شکسته شود چه انتتظاری از دیگران؟

اگر لایحه تخلفات انتظامی در صحن علنی مجلس نقل و انتقال اسناد خود رو را برای دفاتر محفوظ بدارد و اگر مراحل تصویب قانون مذکور بطول بیانجامد صرفنظر از تخطی از مقررات ماده ٢٠ توسط نیروی انتظامی ، اسناد تنظیم نشده و تعویض پلاکهای انجام شده مغایر با قانون و گم شدن حلقه سلسله انتقالات و عدم امکان دسترسی به فروشندگکان ماقبل برای رفع مشکل سندی متعاملین را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ جوابگوی اینهمه دعاوی و خسارتهای وارده به مردم در احقاق حقوق ازدست رفته اشان و حتی حق الثبت و مالیات انتقال چه کسی است؟ آیا این تصمیم غیرقانونی توسط مقامات مادون نیرو اتخاذ شده ویا از رده های بالاتر؟

بر خود لازم میدانیم که حسب مسئولیت خطیر خود در حوزه سردفتری هشدار لازم را داده باشیم و از مسئولین محترم و متولیان جامعه سردفتری کشور اعم از کانون و سازمان ثبت و قوه قضائیه میخواهیم بهر ترتیب مقتضی و قبل از گسترش ، این عمل  فراقانونی را متوقف نمایند

لازم به توضیح است که توسط تنی چند از همکاران موضوع به سازمان بازرسی کل کشور گزارش شده که امیدواریم هرچه سریعتر نیتجه مطلوب حاصل گردد