همانگونه که همکاران بزرگوار اطلاع دارند بعد از تفاهم نامه کانون و دارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با وجود همه تلاشهایی که در جهت اثبات عدم شمول دفاتر صورت گرفت ، کانون اقدام به صدور دستورالعملی در رابطه با نحوه اجرای ان نمود و گرچه مواردی از ان دارای ابهام است ولی بهرحال برای همکاران میتواند در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راهگشا باشد ابتدا متن دستورالعمل ذیلا" تقدیم و سپس نحوه عمل به ان در اسناد و ثبت دفتر با توجه به سئوالات مکرر همکاران بزرگوار بعنوان رویه فعلی در استان تقدیم میگردد:

دستورالعمل نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه به موجب تفاهم نامه فیمابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور ، و به تبع آن فراخوان مرحله چهارم سازمان امور مالیاتی کشور ، دفاتر اسناد رسمی از مورخه 1/7/89 مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان سه درصد ( 3% ) مبلغ کل حق التحریر گردیده اند لذا به منظور تبیین نحوه اجرا به صورت یکنواخت اعلام می دارد :

1. کلیه دفاتر اسناد رسمی اعم از آنهائی که به عنوان دریافت کننده مالیات بر ارزش افزوده موفق به ثبت نام شده اند یا خیر از مورخه 1/7/89 ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از پرداخت کنندگان حق التحر یر ، به میزان سه درصد حق التحریر می باشند .

تذکر : سران دفاتر اسناد رسمی می توانند با مراجعه به سایت WWW.VAT.IR ابتدا به صورت شخص حقیقی پیش ثبت نام را انجام داده و پس از دریافت بسته از سوی ادارات مالیاتی ، مبادرت به ثبت نام نهائی نمایند .

2. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونیکی ( POS ) استفاده می نمایند پس از چاپ رسید دستگاه ( POS ) روی برگه آ 4 ، کل مبلغ حق التحریر و میزان سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک و به صورت دستنویس در برگه مذکور درج نموده و جهت استفاده های بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند .

3. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونی ( POS ) استفاده نمی نمایند ، ذیل قبوض حق التحریر ، مبلغ 3% مالیات بر ارزش افزوده را به صورت دستنویس درج و جهت استفاده بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند .

4. در اجرای بند 4 تفاهم نامه ، ستون درآمد متفرقه در دفتر گردش تمبر دفاتر اسناد رسمی ، جهت درج مبلغ وصولی مالیات بر ارزش افزوده استفاده گردد .

تذکر : مدت اجرای مندرجات بندهای 2 و 3 و 4 این دستورالعمل با رعایت مفاد بندهای 4 و 6 و 9 تفاهم نامه خواهد بود . اطلاعات بعدی متعاقبا جهت همکاران ارسال می گردد . کانون سردفتران و دفتریاران

 از آنجا که در دستورالعمل صادره مورادی از ابهام وجود دارد و از طرفی همکاران محترم با تماسهای مکرر در خصوص نحوه عملکرد و چگونگی درج مالیات در اسناد و یا ثبت دفتر وقبض حق التحریر سئوالاتی را مطرح نموده اند لذا با عنایت به جمیع مقررات و دستورالعملهای موجود پیشنهادات زیر بعنوان یک نظریه مشورتی باستحضار میرسد:

 

١-با توجه به مقررات قانونی از آنجا که هرگونه وجوه دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی باید در صدر اسناد و ثبت دفتر قید گردد لذا توصیه میشود در بالای اوراق ذیل قسمت بهای اوراق تا زمان وصول تغییرات در برنامه نرم افزاری خود  فعلا" بصورت دستی و یا با گذاشتن کد مربوط به هزینه پستی در فرم اوراق و قبوض حق التحریر ، مالیات ارزش افزوده هر سند را (٣درصد تحریر) محاسبه و در فیلد مربوطه وارد نمایند تا در صدر سند آمده و با سایر وجوه تجمیع و جمع کل وجوه صحیحا" محاسبه و درج گردد

 

٢-در ثبت دفتر در محلی که وجوه دریافتی به تفکیک قید میگردد این مبلغ مندرج در صدر سند را نیز در ادامه انتهایی ثبت دفتر قید فرمایید.

 

٣-بند ٢ دستورالعمل کانون در رابطه با رسیدهای پرداخت الکترونیکی دارای ابهام است زیرا با عنایت به بند ۵ تفاهم نامه و قید  عبارت "رسیدهای پرداخت........ که درآمدهای دفاتر اسناد رسمی در آن درج شده است با لحاظ مالیات و........ بعنوان صورتحساب قابل پذیرش خواهد بود" بنظر میرسد رسیدهایی مورد قبول خواهد بود  که حاوی مبلغ حق التحریر باشد واز آنجا که همکاران اکثرا"حق التحریر را از طریق سیستم pos نمیپردازند لذا این نگرانی وجود دارد که سه ماه دیگر و در رسیدگی ممیزین مالیاتی مورد قبول واقع نشود لذا پیشنهاد میشود حتی الامکان همکاران  تحریر اسناد و گواهی امضا  را از طریق سامانه پرداخت نمایند و در غیر اینصورت در قبض رسمی حق التحریر در هردوقسمت مالیات بر ارزش افزوده را درج نمایند بنحوی که در ته سوش که بامضای پرداخت کننده میرسد مبلغ وعنوان مالیات برارزش افزوده قید شده باشد

 

4-گرچه کانون محترم سردفتران در اجرای بند 4 تفاهم نامه ٰ درج مبلغ مالیات برارزش افزوده را در ستون درآمدهای متفرقه پیشنهاد داده است ولی مستفاد از بند 4 تفاهم نامه ، ٰ دفتر گردش تمبر که در واقع حاوی میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی است در دو دوره اول برای رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و از آنجا که در این دفتر محلی برای درآمد و حق التحریر گواهی امضا وجود ندارد لاجرم درج 3ذرصد مذکور  در ستون یاد شده برای هرسند نمیتواند دقیق بوده و مقصود حاصل شود  لذا بنظر میرسد تکلیف اضافه ای است بنابر این  پیشنهاد میگردد در پایان هرماه جمع حق التحریر اسناد و گواهی امضا و متفرقه ذیل دفتر تمبر قید و 3درصد آن بعنوان مالیات برارش افزوده (ترجیحا"5/1 درصد مالیات و 5/1درصد عوارض و جمع هردو) محاسبه و نوشته شده و توسط سردفتر امضا گردد و همچنین درپایان هر سه ماه چمع کل سه ماهه تحریر اسناد و گواهی امضا و... ذیل دفتر قید و به تفکیک مالیات و عوارض به حسابهای جداگانه مربوطه که توسط دارایی اعلام میگردد واریز و عینا" در اظهارنامه مربوطه منعکس گردد

 

لازم به توضیح است موارد چهارگانه فوق در پاسخ به سئوالات مکرر همکاران بعنوان نظریه مشورتی تقدیم گردید و هریک از همکاران معزز میتوانند طبق برداشت و نظر شخصی خود و بر اساس مقررات مربوطه عمل نمایند