طبق اطلاع رسانی روابط عمومی کانون سردفتران نظر به اینکه امروز دوشنبه ١١ مرداد سیستم شتاب با اختلال همراه و قطع میباشد سران دفاتر از طریق فیش دستی در بانک ملی پرداختهای خود را انجام دهند...

نظر به اینکه سیستم پشتیبان در استان مورد شناسائی بانک ملی و حتی اداره کل ثبت استان نبود از طریق جامعه با کانون سردفتران پیگیری لازم انجام شد و شماره حسابهای مربوط به حسابهای مربوطه اخذ که ذیلا" جهت استحضار همکاران در سطح استان یزد اعلام میگردد:

حق الثبت  ٢١٧١٣٢۵٩٠١٠٠٢

سایر درامدها ٢١٧١٣٢۵٩٠٢٠٠٠

مالیات انتفال ٢١١٠١٠٣٨۴۶٠٠٧

لازم به ذکر است روی فیشهای صادره از دفترخانه شناسه پرداخت ویژه دفتر قید گردد