چه جمعه ها که یکایک غروب شد ، نیامدی   

 

چه بغض ها که درگلو رسوب شد ، نیامدی 

 

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام ، صبح ؟ ظهر؟ نه ! غروب شد ، نیامدی  

 

میلاد مسعود و با برکت یاس زهرا ، یوسف فاطمه ، قائم آل محمد ، منجی عالم بشریت

 بر همه شیعیان و رهروان حضرتش و منتظران فرج مبارک باد