همکاران محترم همانگونه که میدانید با اطلاعیه خردادماه امور مالیاتی ُ سران دفاتر نیز در عداد مشاغلی قلمداد شده اند که باید تا پایان مردادماه در سایت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نمایند

اعتقاد ما این است که با عنایت به تعاریف مندرج در مواد ۲و۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز نحوه عمل به وصول و صدور فاکتور و صورتحساب بشرح ماده ۱۴ قانون مذکور از یک طرف و عدم صراحت قانون در شمول دفاتر اسناد رسمی (با عنایت به مواد ۴۲ و ۴۳ آن) و موانع قانونی مبنی بر ممنوعیت وصول هرگونه وجوهی در دفاتر  مازاد بر آنچه در ماده ۵۰ قانون دفاتر آمده و تعرفه سازمان ثبت معین کرده است از طرف دیگر بیانگر عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی است

جامعه سردفتران استان یزد حسب احساس وظیفه و تکلیف قانونی و شرعی و صنفی نسبت به موضوع عکس العمل نشان داده و خطاب به مدیر کل سازمان مالیاتی استان یزد با ذکر مستندات و استدلال حقوقی و مبنایی ُ اعتراض خود را تسلیم و رونوشت آن را به کانون سردفتران ارسال نموده است

کانون سردفتران تهران نیز در راستای پیگیریهای قبلی خود مجددا" مستندات خود را به مدیر مالیات برارزش افزروده اعلام و تقاضای بررسی و اظهار نظر نموده است که امیدواریم قبل از فوت وقت پاسخ قانع کننده ای ارسال نمایند و تکلیف سران دفاتر را قبل از پایان مردادماه اعلام کنند

اعتقاد ما این است که اگر کانون سردفتران احساس میکند امور مالیاتی دفع الوقت مینماید و با از پاسخ طفره میرود بخاطر حفظ حقوق سران دفاتر و وظیفه صنفی خود و با توجه به اینکه دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت میباشند و اخذ هرگونه  وجوهی تحت هرعنوان ولو مالیات ارزش افزوده ممکن است با عکس العمل سازمان و بازرسان اعزامی آن روبرو گردد ... باید هرچه سریعتر موضوع را به ریاست محترم سازمان منعکس و درخواست اظهار نظر صریح و یا ترتیب اخذ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی بعنوان فضل الخطاب تفسیرها و برداشتها از قانون مالیات برارزش افزوده گردد تا چنانچه بهرترتیب واقعا"نظر بر شمول باشد ُ سران دفاتر تکلیف خویش بدانند و با ثبت نام و شرکت در کلاسها از قافله متصدیان مالیاتی کشور عقب نمانند