به اطلاع همکاران بزرگواری که تا کنون جهت تنظیم و تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٨٨ خود اقدام ننموده اند تقاضا میشود در فرصت باقیمانده تا پنجشنبه ٣١ تیرماه به امور مالیاتی حوزه خود مراجعه نمایند تا مشمول جرائم سنگین مالیاتی نگردند برای سهولت در محاسبه دوطریق محاسبه مالیات درج میشود با انتخاب هریک از آنها میتوانند همراه بالیست حق التحریر اسناد و گواهی امضا سال ٨٨ خود به تفکیک ماهانه به دارائی مراجعه کنند  

 

بطریق علی الراس

درآمد مشمول مالیات  =  21%  ضربدر  ( کل تحریر گواهی + کل تحریر اسناد سال 88)

درآمد پس از کسر معافیت  =  50000000 ریال -  درآمد مشمول مالیات

مبلغ بدست آمده ماخذ محاسبه در جدول ماده 131 میباشد که تا 30 میلیون ریال 15% و تا 100 میلیون ریال  نسبت به مازاد 20% والخ ......

 

 

از طریق تفاهم نامه

 

درآمد مشمول مالیات = 4/23%  ضربدر (  کل تحریر گواهی امضا + کل تحریر اسناد سال)

درآمد پس از کسر معافیت  =  50000000 ریال -  درآمد مشمول مالیات سردفتر

مبلغ بدست آمده ماخذ محاسبه در جدول ماده 131 میباشد که تا 30 میلیون ریال 15% و تا 100 میلیون ریال  نسبت به مازاد 20% والخ ....................