نظر به اینکه همکاران محترم بعضا با تلفن یا  sms در خصوص تعطیلی یک شنبه و دوشنبه دچار تردید شده اند لذا به اطلاع میرساند با توجه به اینکه این امر قبلا" هم سابقه داشته و همراه با تعطیلی ادارات و نهادها بلحاظ ضرورت ها ، دفاتر اسناد رسمی هم تعطیل گشته اند لذا در اطلاعیه اخیر هم بنظر میرسد مراد از ادارات و نهادهای دولتی نهادهای حاکمه و حکومت جمهوری اسلامی باشد نه صرفا" قوه مجریه زیرا به تبع آن دادگاهها و دادسراها نیز تعطیل و بجز نهادهای خدماتی اضطراری مردم مثل بیمارستانها و بانکها بقیه نهادهای حکومتی تعطیلند و دفاتر اسناد رسمی نیز در زمره نهادهای حاکمیتی بوده  و عملا" با تعطیل بودن ثبت اسناد و شهرداری و دارایی و... امکان دایر شدنشان نخواهد بود

ضمنا اطلاع یافتیم کانون سردفتران تهران نیز با این نظر همراه میباشد که همکاران میتوانند به سایت کانون مراجعه نمایند

نتیجه : در صورت ثبت سند در روزهای تعطیل ممکن است بازرسین فردا برای همکاران مشکل ایجا مایند